main banner

 

Check your score

 

Student ID

Test ID

 

       

 

 

การประเมินชาลี อนุบาล คืออะไร?

 

      การประเมินพัฒนาการของเด็กระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนชาลีสมุทรเป็นกระบวนการประเมินซึ่งใช้
ในการวัดความสามารถและทักษะทางด้านการเรียนของเด็ก การประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน
ส่วนแรก คือ การประเมินตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ(a standardized assessment) และใช้
กันอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา การประเมินนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายและถูกเผยแพร่ในหลายๆสื่อสิ่งพิมพ์
เป็นการประเมินที่ครอบคลุมหลากหลายและเหมาะสมกับเด็กก่อนวัยเรียน มีจุดมุ่งหมายในการเตรียม
ความพร้อมทางด้านการเรียนรู้และความเข้าใจ เช่นการรับรู้ด้วยสายตาการอ่าน การคิดคำนวณและ
ด้านเชาว์ปัญญาโรงเรียนมีความเห็นว่าควรใช้การประเมินดังกล่าวเพื่อจะดูพัฒนาการของเด็กแต่ละ
คนในโรงเรียนเปรียบเทียบกับเด็กๆที่อยู่ในวัยเดียวกันเป็นอย่างไร การประเมินนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยใน
การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน แต่ยังช่วยในการพัฒนานักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี โรงเรียนจะ
ใช้การประเมินนี้ประเมินนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 3 ก่อน ส่วนนักเรียนที่ยังไม่ได้รับ
การประเมินในรุ่นแรกจะมีโอกาสได้รับ การประเมินในรุ่นต่อไปการประเมินส่วนที่ 2 กำลังอยู่ในระหว่าง
การพัฒนามีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินความสามารถทางวิชาการขั้นพื้นฐานของนักเรียน เช่น การเขียน
การอ่าน และการคิดคำนวณ การประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาลนี้ โรงเรียนวางแผนที่จะมีการ
ขยายไปจนถึงปีการศึกษา 2554 และจะติดตามพัฒนาการของนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ประโยชนแก่นักเรียน

 

จุดมุ่งหมายการประเมิน

 

    การประเมินนี้มีจุดมุ่งหมายในการเตรียมความพร้อมทางด้านการเรียนรู้และความเข้าใจ เช่น การรับ
รู้ด้วยสายตาการอ่านการคิดคำนวณและด้านเชาว์ปัญญาซึ่งการประเมินดังกล่าวเพื่อจะทำให้ทราบถึง
ความสามารถทางวิชาการขั้นพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคนเช่นการเขียนการอ่านและการคิดคำนวณ
และทำให้ทราบได้ว่าควรจะพัฒนานักเรียนในด้านใดเพิ่มมากขึ้น

 

เราจะดำเนินการทดสอบ อนุบาลชาลีอย่างไร

 

      โรงเรียนจะแบ่งส่วนวิธีการทดสอบเพื่อการประเมินตามมาตรฐานออกเป็นส่วนๆและจะใช้ใน
การประเมินตลอดทั้งปี การทดสอบนี้จะไม่มีการดำเนินการล่วงหน้าเพราะโรงเรียนเชื่อว่านักเรียนในวัย
นี้เรียนรู้ผ่านการเล่นและประสบการณ์ นอกจากนั้นโรงเรียนเชื่อว่านักเรียนในวัยนี้ไม่ควรถูกบังคับโดย
การสอบ การประเมินบางส่วนจะทดสอบโดยตรงแบบตัวต่อตัว(ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1คน) และบาง
ส่วนจะถูกประเมินในชั้นเรียนโดยการนำวิธการทดสอบนี้รวมเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งในการเล่นและหลักสูตร
ของนักเรียน โรงเรียนพยายามที่จะลดแบบทดสอบโดยการเขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

การประเมินสามารถบอกอะไร?

 

    การประเมินตามมาตรฐานสามารถบอกได้ว่า ลูกของคุณมีความสามารถในแต่ละด้านอยู่ในเกณฑ์
ปกติหรือไม่ เกณฑ์นี้ได้มาจากการทดสอบทางสถิติกับเด็กทั่วๆ ไปที่อยู่ในวัยเดียวกัน นักเรียนสามารถ
มีทั้งด้านที่มีประสิทธิภาพสูงและด้านที่มีประสิทธิภาพต่ำ จากการประเมินใน 4 ด้านได้แก่การรับรู้ด้วยสายตา การอ่าน การคิดคำนวณ และเชาว์ปัญญา

 

บททดสอบนั้นไม่สามารถบอกอะไร?

 

   โดยข้อเท็จจริงเด็กแต่ละคนจะมีพัฒนาการในแต่ละด้านแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้มีความสำคัญ
ต่อเด็กก่อนวัยเรียนมากกว่าเด็กในวัยอื่น ผลลัพธ์ของการประเมินจะใช้วัดความสามารถของเด็กในช่วง เวลาที่ประเมิน แต่ไม่สามารถชี้ว่าเด็กจะมีความสามารถเท่านี้ในอนาคต(ผลการประเมินนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดอนาคตของเด็ก)

 

การประเมินนี้ช่วยอไร?

 

   การประเมินนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยในการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนแต่ยังช่วยในการพัฒนานักเรียน
แต่ละคนในทุกๆ ด้านได้อย่างดี

 

 

การรายงานผลทำอย่างไร

 

   โรงเรียนจะแจ้งผลการประเมินส่งให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการทดสอบผลลัพธ์ของ
การประเมินประกอบด้วยระดับที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเพื่อเป็นการให้คำแนะนำ
และแนะแนวทางให้กับผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการและนัดหมายกับครูประจำชั้น